មន្ទីរពហុព្យាបាលហ្វឹសសេនធឺគឺជាមន្ទីពេទ្យតែមួយគតដែលបើកថ្នាក់បណុះបណ្តាលនៃការថែទាំសុខភាពដល់អ្នកថែទាំទៅហុងកុង។ ហើយមន្ទីរពេទ្យយើងញុំគឺជាមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលហុងហុងដើម្បីធើ្វការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដល់អ្នកមើលថែទាំទៅហុងកុង។ពួកយើងធ្វើ់ការសហការគ្នាដើម្បីបើកថ្នាក់បណុះបណ្តាលនៃការថែទាំសុខភាពដល់បុគ្គលិកពួកគាត់។

ពត៏មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ ០៩៩​ ៩១១ ៩១១