មន្ទីរពហុព្យាបាលហ្វឺសសិនធឺរ មានមោទនភាពដោយទទួលបានការអញ្ជើញអោយក្លាយ ជាដៃគូ​សហការណ៌​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនឹង ភាពឯកោ នៃក្រុមហ៊ុនSeatel។

doctor-fb-cover