ប្រសិនបើអ្នកចង់ការពារខ្លួនអ្នកពីជម្ងឺ Chikunguya, ជំងឺគ្រុនឈាមនិង Zika សូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម:

  • ប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និង មូស
  • ស្លៀកពាក់អាវដៃវែងនិងខោជើងវែង ពណ៌ភ្លឺ
  • ប្រើបង្អួចសម្នាញ់ ឬ ចងម៉ុង
  • សំអាតវត្ថុដែលដក់ទឹក

ប្រសិនបើអ្នកក្តៅខ្លួន និង​ មានអការៈដូចខាងក្រោម សូមប្រញាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត។

fcpc-capsule-mosquitos