គ្រួសក្នុងបំពង់ទឹកនោម គ្រួសក្នុងបង្ហួរនោម គ្រួសក្នុងតម្រង់នោម គ្រួសក្នុងប្លោកនោម គ្រួសធំក្លាយជាតូច គ្រួស តូចរលាយបាត់។

មន្ទីរពហុព្យាបាលហ្វឺសសិនធឺរ មានម៉ាសុីនបំបែកគ្រួសតាមខាងក្រៅរាងកាយ កំណត់ចំណុចដោយអេកូ និង គ្មានផលវិបាក។

គឺជាម៉ាសុីនបំបែកគ្រួសដែលប្រើរលកបាញ់ និង​ ថ្មីបំផុតលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ហើយមានកម្លាំងរលកខ្លាំង។

ដោយបំពាក់ក្បាលបាញ់ពីខាងលើ អាចបង្វិល និង កំណត់ទីតាំងគ្រួសបានច្បាស់ អាចតាមដានសកម្មភាព ជាក់ស្តែងក្នុងការបំបែកគ្រួស។ ការកំណត់ទីតាំងគ្រួសក្នុងប្រព័ន្ធទឹកមោទមានភាពច្បាស់លាស់ ងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស។

ប្រើដោយបច្ចេកវិទ្យាផ្តោតចាប់ចំណុចដោយស្វ័យប្រវត្តិ ថាមពលនឹងន មិនមានការឈឺចាប់ របួសស្នាម ប្រសិទ្ធិ ភាពការបំបែកគ្រួសខ្ពស់។

គ្រែព្យាបាលមានផាសុខភាព អ្នកជម្ងឺអាចសំរាកយ៉ាងស្រួលក្នុងការទទួលការព្យាបាល។

 

new-treatment-for-kidney-stones