តើអ្នកដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលដំបូងពហុគ្លីនិកមានការព្យាបាលថ្មីសម្រាប់ជំងឺគ្រួសក្នុងតម្រងនោម។ វាជាធម្មតានីតិវិធីពិគ្រោះជំងឺមួយនិងចុងក្រោយរយៈពេលមួយម៉ោង។ អ្នកអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីការព្យាបាលហើយអ្នកមិនមានការចំណាយពេលមួយយប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យ។

អានបន្ត

មន្ទីរពហុព្យាបាលហ្វឹសសេនធឺគឺជាមន្ទីពេទ្យតែមួយគតដែលបើកថ្នាក់បណុះបណ្តាលនៃការថែទាំសុខភាពដល់អ្នកថែទាំទៅហុងកុង។ ហើយមន្ទីរពេទ្យយើងញុំគឺជាមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលហុងហុងដើម្បីធើ្វការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដល់អ្នកមើលថែទាំទៅហុងកុង។ពួកយើងធ្វើ់ការសហការគ្នាដើម្បីបើកថ្នាក់បណុះបណ្តាលនៃការថែទាំសុខភាពដល់បុគ្គលិកពួកគាត់។

ពត៏មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ ០៩៩​ ៩១១ ៩១១

អានបន្ត