តើអ្នកបានរៀនចំផែនការដំណើរកំសាន្តសំរាប់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយឬនៅ? ការពារខ្លួនរបស់អ្នកពីជម្ងឺ គ្រុនពោះវៀន កុំអោយមានការរំខានដល់ថ្ងៃឈប់សំរាករបស់អ្នក។ ជម្ងឺគ្រុនពោះវៀនអាចបង្ករអោយសុខភាពរបស់អ្នកអាក្រក់ទៅៗ ប្រសិនបើគ្មានការព្យាបាល។

protect-yourself-from-typhoid-fever