តើភ្ញៀវនៅក្នុងសណ្ឋាគាររបស់អ្នកកំពុងមានជម្ងឺមែនទេ?

ដំណឹងពិសេស!! មន្ទីរពហុព្យាបាលហ្វឺសសិនធឺរផ្តល់ជូននូវសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់សំរាប់​សណ្ឋាគារ​ដែលជាដៃគូសហការណ៌របស់យើងខ្ញុំ។ដើម្បីក្លាយជា ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ។

(ទំនាក់ទំនង 099  911 911)

ambulance-service-for-hotel-detail